[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนกวิชา
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
งานบัญชี GFMIS
งานทะเบียน
แบบประเมินครู
งานประกันคุณภาพ
'งานประกันคุณภาพ
ดูเกรด Online
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 368 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศูนย์ดำรงธรรม
  
ประวัติของวิทยาลัยฯ  
 

 

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ป้ายวิทยาลัย

ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพสตึก

พระประจำวิทยาลัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการ ของประชาชน ในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่นรวมทั้งต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงได้จัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการ ของท้องถิ่น รวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

อาคารหน้า

ประวัติการจัดตั้ง
เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ์  นิยมตรง นายอำเภอสตึก ได้รายงานการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  “หนองบัวเจ้าป่า”  ซึ่งตั้งอยู่  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
อธิบดีกรมที่ดินได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองบัวเจ้าป่า  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร่  เพื่อใช้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึก


           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดับอำเภอ  พื้นที่  170  ไร่ ตั้งอยู่ที่  ถนนบุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  31150  ห่างจากอำเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร
วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปิดทำการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  โดยเปิดสอนในระดับอนุปริญญา


วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา

       1.   ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
       2.   สร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
       3.  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

     ความรู้ดี     ฝีมือเด่น     เน้นคุณธรรม     ก้าวล้ำเทคโนโลยี     

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

    วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล   

 

ภารกิจของสถานศึกษา

    จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ   


เอกลักษณ์วิทยาลัย
     ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ    

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม        

 

พันธกิจของสถานศึกษา

  1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2.  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคส่วน
  4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ
  5.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ


 

ประวัติผู้อำนวยการสถานศึกษาอดีตถึงปัจจุบัน

ภาพ

ชื่อ นามสุกล ช่วงระยะเวลา (พ.ศ.)
ผอ.วัชรินทร์ นายวัชรินทร์ ศิริพานิช 2540-2543
ผอ.อดุลเดช นายอดุลเดช คำผา 2543-2549
ผอ.กาญจนสิทธิ์ นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ 2549-2553
ผอ.ระเบียบ นายระเบียบ เที่ยงธรรม 2553-2562
นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ 2562-ปัจจุบัน