[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แผนกวิชา
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ดูเกรด Online
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 335 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศูนย์ดำรงธรรม
  
ประวัติของวิทยาลัยฯ  
 

 

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ป้ายวิทยาลัย

ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพสตึก

พระประจำวิทยาลัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการ ของประชาชน ในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่นรวมทั้งต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงได้จัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการ ของท้องถิ่น รวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

อาคารหน้า

ประวัติการจัดตั้ง
เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ์  นิยมตรง นายอำเภอสตึก ได้รายงานการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  “หนองบัวเจ้าป่า”  ซึ่งตั้งอยู่  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
อธิบดีกรมที่ดินได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองบัวเจ้าป่า  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร่  เพื่อใช้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึก


           วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดับอำเภอ  พื้นที่  170  ไร่ ตั้งอยู่ที่  ถนนบุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  31150  ห่างจากอำเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร
วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปิดทำการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  โดยเปิดสอนในระดับอนุปริญญา


วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระ  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

พันธกิจการอาชีวศึกษา

       1.   ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
       2.   สร้างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
       3.  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

     ความรู้ดี     ฝีมือเด่น     เน้นคุณธรรม     ก้าวล้ำเทคโนโลยี     

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

    วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล   

 

ภารกิจของสถานศึกษา

    จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ   


เอกลักษณ์วิทยาลัย
     ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ    

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม        

 

พันธกิจของสถานศึกษา

  1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  2.  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคส่วน
  4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ
  5.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ


 

ประวัติผู้อำนวยการสถานศึกษาอดีตถึงปัจจุบัน

ภาพ

ชื่อ นามสุกล ช่วงระยะเวลา (พ.ศ.)
ผอ.วัชรินทร์ นายวัชรินทร์ ศิริพานิช 2540-2543
ผอ.อดุลเดช นายอดุลเดช คำผา 2543-2549
ผอ.กาญจนสิทธิ์ นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ 2549-2553
ผอ.ระเบียบ นายระเบียบ เที่ยงธรรม 2553-ปัจจุบัน