ชื่อ - นามสกุล :นายวิโรจณ์ ทองเรือง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพสตึก
Telephone :0885828596
Email :--